21 maja 2018

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.laboratorium-badanie.pl
z dnia 21.05.2018

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy www.laboratorium-badanie.pl [dalej „Serwis www”] prowadzi działalność informacyjną (m.in. poprzez publikację artykułów o tematyce jakościowej, laboratoryjnej) oraz sprzedaż usług reklamowych za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Serwisu www jest Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań, NIP: 666-192-55-48, tel. 61 624 27 22, adres email: info@bnt-sigma.pl
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Oferty cenowej przedłożonej składającemu zapytanie ofertowe.
 6. Podstawowe definicje:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów usług oferowanych w Serwisie
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady nabywania usług oferowanych w Serwisie www
Serwis www – serwis internetowy działający pod adresem https://laboratorium-badanie.pl Właściciel –  Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA z siedzibą: 60-865 Poznań, ul. Jeżycka 44a/5, wpisaną do NIP 666-192-55-48, REGON 301495879

 

II. Zamówienia

 1. Zapytania na zakup usług można składać w następujący sposób:
 • poprzez wypełnienie formularza na stronie serwisuZapytania przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok. Termin realizacji usług wskazany zostanie w ofercie przygotowanej dla składającego zapytanie.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja przez klienta przedstawionej oferty cenowej.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków zamieszczonych w ofercie. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

 

III. Ceny, płatności, faktury VAT

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Serwisie www są podane w złotych polskich bez VAT (ceny netto) oraz z VAT (ceny brutto). Ceną ostateczną, wiążącą Właściciel Serwisu i Klienta w procesie zakupowym jest cena produktu podana w przesłanej ofercie cenowej.
 2. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas składania zapytania ofertowego.
 3. Klient dokonuje płatności za zamówione usługi na podstawie faktury VAT wystawionej po dostarczeniu usługi.
 4. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione usługi, Serwis zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta.
 5. Po dokonanym zakupie Właściciel Serwisu wystawia Fakturę VAT i przesyła ją drogą elektroniczną do Klienta na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 6. Gdy Klient wymaga Faktury VAT w wersji papierowej, Klient powinien poinformować o tym fakcie Serwis w chwili składania zamówienia lub nie później niż 3 dni robocze licząc od daty złożenia zamówienia– w tym celu należy przesłać stosowną informację na adres e-mail info@bnt-sigma.pl.
 7. Klient zobowiązany jest prawnie do podania prawdziwe danych celem wystawienia faktury VAT.

 

IV. Dostarczenie usługi

 1. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo jasno wskazany jest w opisach Usług zamieszczonych na stronie Serwisu www.

 

V. Reklamacje

a) Reklamacje składane przez Klientów nie dokonujących zakupu jako Konsumenci

 1. W przypadku niezgodności usługi/towaru z umową Klient powinien opisać niezgodność i poinformować BNT SIGMA drogą mailową (info@bnt-sigma.pl).
 2. BNT SIGMA ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wyświadczeniem Klientowi nowej usługi bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi BNT SIGMA.

b) Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci

 1. Produkty oferowane w Serwisie www objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, (jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA ul. Jeżycka 44a/5 60-865 Poznań i/lub info@bnt-sigma.pl lub poprzez: wysyłanie wiadomość email na adres info@bnt-sigma.pl lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Serwis www rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe. Serwis www zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Serwis www wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Aby złożyć reklamację Serwis www nie wymaga korzystania z Formularza Reklamacyjnego.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

a) Niniejszy podpunkt dotyczy Użytkowników nie korzystających ze Serwis wwwu jako Konsumenci

 1. Decydując się na rezygnację z usługi na którą złożono zamówienie, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (61) 624 27 221.

b) Niniejszy podpunkt dotyczy Użytkowników korzystających ze Serwis wwwu jako Konsumenci.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA ul. Jeżycka 44a/5 60-865 Poznań i/lub info@bnt-sigma.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłoczni, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Bezpośrednie  koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Serwis www świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Serwis www dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Serwis www wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 5. Aby odstąpić od umowy Serwis www nie wymaga szczególnej formy dokumentu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
– dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
– dostarczania prasy,
– usług w zakresie gier hazardowych,
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. szkolenia udostępniane klientowi w formie pliku do pobrania i odtworzenia)

VII. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań, NIP: 666-192-55-48, REGON: 301495879, telefon: (61) 624 27 22.
 2. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanego jako RODO, GDPR).
 3. Zachęcamy do odwiedzenia szczegółowych informacji na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych zamieszczonych w zakładce Polityka Prywatności.

 

VIII. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu bez pisemnej zgody BNT SIGMA.

 

IX. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Serwisu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Serwisu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close